Van Dongen & Co

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten voor coaching en training diensten tussen Van Dongen & Co. en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers.

Artikel 2. Toepasselijkheid

Op alle door en/of aan ons gedane offertes, met alle gesloten overeenkomsten en alle andere verbintenissen met ons zijn uitsluitend onze algemene voorwaarden van toepassing. De toepassing van uw algemene voorwaarden wordt hiermede uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3. Grondslag offertes

Offertes van Van Dongen & Co. zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt. Van Dongen & Co. zal de door haar te leveren coaching en/of training diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.

Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.

Artikel 4. Aanbiedingen en totstandkoming van de overeenkomst

Alle door ons gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij hierna anders is aangegeven. Aanvaarding van een aanbieding geschiedt door schriftelijke aanmelding c.q. bestelling door u bij ons. Aanvaarding kan eveneens per mail geschieden. Wij behouden ons het recht voor om in geval van onvoldoende deelname, zulks uitsluitend ter beoordeling van ons, de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 5. Terbeschikkingstelling van informatie, medewerkers en werkruimte door de opdrachtgever

Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die de Van Dongen & Co. nodig heeft.
Dit geldt ook voor de terbeschikkingstelling van medewerkers van de eigen organisatie van de opdrachtgever, die bij de werkzaamheden van de Van Dongen & Co. betrokken (zullen) zijn.

Artikel 6. Het betrekken van derden bij de opdrachtuitvoering

Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door de opdrachtgever of Van Dongen & Co. geschiedt uitsluitend in onderling overleg.

Artikel 7. Personeel

De Van Dongen & Co. kan in overleg met de opdrachtgever de samenstelling van een (team)coaching en/of trainingsteam wijzigen, indien het meent dat dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. De wijziging mag de kwaliteit van de te leveren coaching en/of training diensten niet verminderen, noch de continuïteit van de opdracht ongunstig beïnvloeden. Een wijziging van het coaching en/of trainingsteam kan ook op verzoek van de opdrachtgever in overleg met Van Dongen & Co. plaatsvinden.

Artikel 8. Tarieven en kosten van de opdracht

Met betrekking tot de kostenramingen staat in de offerte aangegeven of daarin zijn inbegrepen de secretariaatskosten, reisuren, reis- en verblijfkosten en andere opdrachtgebonden kosten. Voorzover deze kosten niet zijn inbegrepen, kunnen ze afzonderlijk worden berekend.

Een tussentijdse verandering van het niveau van de lonen en kosten die Van Dongen & Co. noodzaakt tot tariefaanpassing of aanpassing van andere hiervoor genoemde kostenvergoedingen, zal worden doorberekend. In het honorarium zijn geen rentekosten opgenomen, tenzij in de offerte anders is aangegeven.

Artikel 9. Prijzen

De opgegeven prijzen zijn exclusief BTW en dienen inclusief BTW te worden betaald, tenzij anders is aangegeven.

Artikel 10. Reclames

Klachten over de aan u geleverde zaken en diensten dienen binnen uiterlijk acht dagen na levering schriftelijk gemotiveerd aan ons te worden meegedeeld, bij gebreke waarvan u geacht wordt akkoord te gaan met het geleverde.
Indien u echter andere dan door u bestelde en/of beschadigde zaken zijn geleverd, anders dan een beschadigde postverzending, kunt u ons deze zaken retourneren.

Te retourneren zaken dient u deugdelijk te verpakken. Na ontvangst van de geretourneerde zaken zullen wij u zo spoedig mogelijk meedelen of de klacht gegrond is en in het bevestigende geval tot herlevering overgaan. In dat geval komen tevens de kosten van de retournering voor onze rekening.

Artikel 11. Facturering en betalingsvoorwaarden

Facturen zullen worden verzonden naar het door u opgegeven factuuradres, hetgeen overigens uw eigen betalingsverplichting jegens ons onverlet laat. Tenzij anders overeengekomen, dienen facturen binnen 14 (viertien) dagen na factuurdatum te worden voldaan, zonder verrekening of korting.
Het honorarium en de kosten zoals in artikel 8 genoemd, worden bij (voorschot-) declaratie in rekening gebracht. Betaling dient te geschieden binnen 14 (viertien) dagen na declaratiedatum, tenzij anders vermeld in de offerte.
Na die vervaldag wordt de wettelijke rente in rekening gebracht, zonder dat ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan Van Dongen & Co. met een beroep op de onzekerheidsexceptie de uitvoering van de opdracht opschorten.
Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een of andere manier tekort in het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke.
Indien de opdracht is verstrekt door meer dan een opdrachtgever zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven (ongeacht de tenaamstelling van de declaratie).

Artikel 12. Wijziging van de opdracht c.q. meerwerk

De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.
Indien de tussentijdse wijziging het overeengekomen honorarium of de kostenvergoedingen beïnvloedt, zal dit de opdrachtgever zo spoedig mogelijk melden aan Van Dongen & Co.
Indien een tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zal Van Dongen & Co. de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien zo een aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd.

Artikel 13. Duur en afsluiting van de opdracht

De duur van de opdracht kan behalve door inspanning van het coaching en/of training team worden beïnvloedt door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die Van Dongen & Co. krijgt en de medewerking die wordt verleend. Van Dongen & Co. kan dan ook niet van tevoren exact aangeven hoe lang de doorlooptijd voor het uitvoeren van de opdracht zal zijn.
In financiële zin is de opdracht afgesloten, zodra de eindafrekening door de opdrachtgever is goedgekeurd. Binnen een termijn van 30 dagen na dagtekening daarvan dient de opdrachtgever Van Dongen & Co. hierover te berichten. Indien de opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert, wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd.

Artikel 14. Tussentijdse beëindiging van de opdracht

Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen, indien een van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekendgemaakt.
Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de opdrachtgever, heeft Van Dongen & Co. vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijks declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd.
Van Dongen & Co. mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd. Van Dongen & Co. behoudt daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover dit geen extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht.

In geval een van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt, of de bedrijfsvoering staakt heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.

Artikel 15. Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade welke is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens ons geleverde zaken en/of diensten, ook indien deze schade is ontstaan door toedoen van door ons bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden, alsmede schade welke het gevolg is van het niet-voldoen van door ons geleverde zaken aan de daaraan gestelde eisen, danwel welke het gevolg is van gebreken in de levering door ons.
Wij zijn met name niet aansprakelijk voor de door u geleden schade ten gevolge van redactionele en/of inhoudelijke onjuistheden en/of onvolledigheden in de door en/of namens ons geleverde zaken en/of diensten.
U dient ons te vrijwaren voor aanspraken van derden op schadevergoeding als bedoeld in het hierboven beschreven.

Artikel 16. Vertrouwelijkheid

Van Dongen & Co. is verplicht tot geheimhouding van alle informatie van de opdrachtgever jegens derden. Van Dongen & Co. zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal zonder toestemming van Van Dongen & Co. geen mededelingen doen over de aanpak van Van Dongen & Co. haar werkwijze en dergelijke, dan wel haar rapportage ter beschikking stellen.

Artikel 17. Bijzondere bepaling studiedagen en mondelinge cursussen

  • Onder studiedagen en mondelinge cursussen worden in deze bepaling mede verstaan workshops, studiedagen, cursussen, congressen, symposia, praktijkdagen, al dan niet meerdaags en/of incompany georganiseerd. Het in dit artikel bepaalde geldt voor alle studiedagen en mondelinge cursussen welke wij u aanbieden onder de naam, Van Dongen & Co. danwel eventueel onder andere namen.
  • Wij behouden ons het recht voor om bij onvoldoende deelname, zulks enkel ter beoordeling van ons, de overeenkomst te annuleren. Wij zullen u daarvan direct schriftelijk informeren. Eventuele door u aan ons reeds verrichte betalingen zullen worden teruggestort.
  • Indien u verhinderd bent, kunt u in uw plaats een collega van u laten deelnemen, mits deze in het bezit is van uw bewijs van inschrijving.
  • Tenzij op de brochure anders is vermeld, geldt voor annulering door u de navolgende regeling: U kunt tot drie weken voor de datum van plaatsvinden c.q. aanvang van de studiedag/mondelinge cursus annuleren. Annulering dient per aangetekend schrijven te geschieden. Bij annulering tot drie weken voor datum van plaatsvinden c.q. aanvang van de studiedag/mondelinge cursus, berekenen wij u €95,- exclusief BTW aan kosten. Bij latere annulering bent u echter het volledige cursusgeld verschuldigd.
  • Tenzij op de brochure anders is vermeld, zijn de prijzen inclusief koffie, thee – en in voorkomende gevallen – aperitief en lunches. Bij deze prijs is tevens inbegrepen het cursusmateriaal, dat u tijdens de studiedag/ mondelinge cursus zal worden uitgereikt.
  • Bij niet-tijdige betaling behouden wij ons het recht voor om u geen toegang tot de studiedag/mondelinge cursus te verlenen.
  • Alle intellectuele en/of industriele eigendomsrechten betreffende door ons aan u verstrekte gegevens en informatie, in welke vorm dan ook verstrekt, blijven bij ons c.q. de auteurs en/of sprekers berusten. Vermenigvuldiging en/of verspreiding van door en/of via ons verstrekte informatie is niet toegestaan zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. De deelnemende cursisten mogen het cursusmateriaal uitsluitend ten eigen behoeve gebruiken. De opdrachtgever staat er voor in dat de cursisten aan deze voorwaarden worden gebonden.
  • Wij behouden ons het recht voor om af te wijken van de in de brochure aangegeven volgorde en/of inhoud van het programma.
  • Onder overmacht worden mede begrepen alle omstandigheden waarop wij redelijkerwijs geen invloed kunnen uitoefenen, ongeacht of zij ten tijde van het aangaan van de overeenkomst voorzienbaar waren of niet, waardoor het houden van een studiedag of mondelinge cursus geheel of gedeeltelijk en blijvend of tijdelijk wordt verhinderd. Als overmacht wordt in ieder geval aangemerkt de omstandigheid dat een docent niet in staat is zijn medewerking te geven aan de studiedag en/of mondelinge cursus of indien de opgegeven locatie niet beschikbaar is en wij er niet in geslaagd zijn voor een vervangende docent of locatie zorg te dragen.In geval van overmacht hebben wij het recht tot gehele of gedeeltelijke annulering over te gaan, zonder dat wij tot enige schadevergoeding gehouden zijn. Door u eventueel vooruitbetaalde cursusgelden zullen door ons in het hier directboven genoemde geval worden teruggestort.
  • Wij behouden ons het recht voor cursisten die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de studiedag of mondelinge cursus belemmeren en/of bemoeilijken, mede gelet op het belang van de overige cursisten, van verdere deelneming aan de studiedag/mondelinge cursus uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van het volledige cursusgeld onverlet.